I. ТЕРМИНОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ

Чл.1. Уебсайтът evita.bg е собственост на „Ен Ти Си” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 202273494 (Собственик).

Чл.2. Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:

2.1. „Евита“ – дружеството по чл.1 (Собственик) и всички лица, които поддържат уебсайта по договор със Собственика.

2.2. „Потребител“ – физически лица, използващи evita.bg.

2.3. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на evita.bg приема при използването му.

Чл.3. Уебсайтът evita.bg и информацията, предлагана в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на evita.bg предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Aко Потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на evita.bg, той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.

II. СИГУРНОСТ

Чл.4. evita.bg съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност, които се отнасят до личната информация на Потребителя.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл.9. Информацията, намираща се на evita.bg, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани с неговото здраве, права и законни интереси следва да бъдат направени след надлежна консултация със специалист в съответната област.

Чл.10. Информацията, предоставена на evita.bg, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на evita.bg. Това е причината, поради която Евита не носи никаква отговорност, в случай че Потребителт приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.

Чл.11. Изпращайки материали, до който и да е от сървърите на Евита, чрез електронна поща или през evita.bg включително, но не само, Потребителят приема, че:

11.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.

11.2. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани всякакви вредни или деструктивни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.

11.3. Притежава материалите и информацията в/с тях или има неограничени права да ги предоставя – Евита може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите разкрити в тях в своите продукти и услуги, без да носи за това финансова или каквато и да е друга отговорност.

V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл.12. Евита, чрез evita.bg не събира/обработва/съхранява лични данни. Евита следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.

VI. БИСКВИТКИ

Чл.13. evita.bg събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

VII. ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл.14. Посочената на evita.bg информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на Евита, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, вкючително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на Евита и да посочи несъотвествието. Евита си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняването му.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ

Чл.15. Евита запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на evita.bg.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА

Чл.16. Цялата информация (статии, образци на документи и други материали) на evita.bg, представлява интелектуална собственост на Евита и/или авторите в екипа на организацията. Използването й е разрешено при спазването на следните правила:

16.1. Всеки е свободен да споделя всеки материал с връзка/линк към неговия първоизточник (конкретната url страница на evita.bg).

16.2. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал.

16.3. С посочване на автора.

16.4. Без модификации.

16.5. И некомерсиално.

X. ОБРАТНА ВРЪЗКА

Чл.17. Евита е социално отговорна организация, която цени обратната връзка на Потребителя.

Чл.18. Евита гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на evita.bg и друга актуална информация около проекта.

Чл.19. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на evita.bg.

Чл.20. Евита си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на предоставяната информация.

20.1. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от онлайн каналите на Евита във връзка с evita.bg, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.

20.2. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на предоставяните материали на evita.bg и нивото на проекта.

XI. ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Чл.21. С използването на evita.bg и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно evita.bg за лични и нетърговски цели.